Uchylamy drzwi Paku Kultury.

Baner iformacyjny z tekstem Procedury bezpieczeństwa w Parku Kultury w Starachowicach   na czas epidemii Covid-19.

Procedury bezpieczeństwa w Parku Kultury w Starachowicach na czas epidemii Covid-19.

1. Ustala się procedury obowiązujące w Parku Kultury w Starachowicach w okresie epidemii  COVID-19.

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia PK należy przez to rozumieć Park Kultury w Starachowicach.

3. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty PK zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

1. Zmianie ulega czas otwarcia instytucji (godz. 7.30-21.00) i liczebność odbiorców oferty PK, adekwatnie do obowiązujących przepisów w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego – w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2:

  • 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).


2. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami, jedynie: uczestnicy zajęć  w godzinach zajęć i osoby załatwiające sprawy służbowe.

3. W zajęciach organizowanych przez PK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe (bez oznak zakażenia, nieprzebywające na kwarantannie).


4. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia – pracownik lub współpracownik PK.

5. Przy ustalaniu godzin zajęć i organizowanych wydarzeń itp. należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.

6. Przy każdym wejściu do budynków PK umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku winny zdezynfekować ręce. Mile widziane rękawiczki jednorazowe.

7. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty PK częstą dezynfekcję.

8. Przy wyjściach z budynków umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

9. Pracownicy PK zaangażowani do obsługi klientów mają obowiązek używać środków ochrony osobistej:  przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

10. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet zarówno damskich jak i męskich: 1 osoba.

11. W toaletach, salach zajęć i holu dolnym umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

12. Zawieszona zostaje obsługa szatni.

13. Osoby przebywające w PK powinny zachować względem siebie odstęp 2 metrów i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników PK.

14. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

15. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram ustalony przez kierownika działu administracyjno-technicznego, z zastrzeżeniem cogodzinnej dezynfekcji toalet w czasie działalności kina i zajęć.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom.

1. Wytyczne dla pracowników:

   a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

  b) stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku),

   c) zachować bezpieczną odległość od uczestników i współpracowników – 2 metry,

   d) ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach,

  e) podczas wykonywania obowiązków regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

   f) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

   g) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

   h) wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę,

  i) regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane,

   j) w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem).

III. Zalecenia dla prowadzonych zajęć:

1. Zajęcia prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.

2. Przed wejściem do sali każdy uczestnik zajęć winien zdezynfekować ręce płynem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do sali.

4. Uczestnicy wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej używanie, to zdejmuje ją i odpowiednio zabezpiecza w sali lub w szatni.

5. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w OCK i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

6. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans 2 m.

7. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.

8. Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane.

9. Zaleca się prowadzić zajęcia przy otwartych oknach, a jeśli to nie jest możliwe wietrzyć salę co godzinę minimum 10 minut.

10. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.

11. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po wejściu dziecka do sali zobowiązani są do opuszczenia budynku.

12. W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć lub pracownik PK może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora PK.

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia koronawirusem:

1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w OCK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.

2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – IZOLATORIUM wyznacza salę nr 18. Pomieszczenie jest wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki, przyłbice i fartuchy jednorazowego użytku.

3. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 49 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w PK oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Skip to content