TOLARIA konwent miłośników gry karcianej Magic the Gathering.

Za półtora tygodnia w Starachowickie Centrum Kultury odbywa się konwent miłośników gry karcianej Magic the Gathering. Samej grze wyzwaniem intelektualnym oraz aspektem towarzyskim blisko do bryża. Ma natomiast krótszą tradycje bo jedyne 25 lat ? Na świecie gra już w nią kilka milionów osób a w Polsce kilkanaście tysięcy. Zachęcamy do zapoznania się fenomenem tej doskonałej gry. Na wydarzaniu będzie utworzona strefa nauki dla osób początkujących. Turnieje dla zaawansowanych będą wymagały wpisowego na miejscu ale dla osób początkujących wszystko jest absolutnie darmowe. Wydarzenie skierowane do osób które ukończyły 13 rok życia oraz lubiących fantastykę ?

 

Regulamin Tolaria 2018

 1. Tolaria” odbywa się na terenie Starachowickiego Centrum Kultury przy ulicy Radomskiej 21 w Starachowicach, w dniach 17-18 listopada 2018r.

 2. Głównym organizatorem wydarzenia pn. „Tolaria” jest Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 , 27-200 Starachowice ,NIP 664-10-37-508. Współorganizatorem wydarzenia jest Wargamer Kielce, ul. Śniadeckich 3, 25-366 Kielce, NIP 657-276-97-10.

 3. Uczestnikiem „Tolaria” jest osoba, która została wpisana na listę akredytacyjną dostępną w Starachowickim Centrum Kultury.

 4. Każdy uczestnik „Tolaria” ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego Regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Starachowickiego Centrum Kultury oraz Wargamer Kielce.

 5. Każdy uczestnik „Tolaria” podpisem na liście akredytacyjnej akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać jego warunków. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

 6. Każdy uczestnik „Tolaria” zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi swoje dane osobowe: imię, nazwisko, wiek i miejscowość, z której przybył. Dane te będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych.

 7. Każdy uczestnik „Tolaria” zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu opaski Tolaria. W przypadku zgubienia opaski należy niezwłocznie zgłosić się do Organizatora.

 8. Osoby nie przestrzegające regulaminu zostaną usunięte z terenu „Tolaria” bez zwrotu kosztów akredytacji oraz innych poniesionych kosztów. Osoby te zostaną również wylegitymowane, a ich dane zostaną przekazane ochronie obiektu, a w razie potrzeby również policji.

 9. Regulamin dostępny jest:

  • w punkcie akredytacyjnym na terenie Starachowickiego Centrum Kultury,

  • przy wejściu do budynku Starachowickiego Centrum Kultury,

  • na stronie wydarzenia facebook.

 10. Na terenie Starachowickiego Centrum Kultury Uczestnicy mogą przebywać w godzinach od 16:00, 17.11.2018r., do godziny 19:00, 18.11.2018r.

 11. Na terenie „Tolaria” mogą przebywać jedynie Uczestnicy.

 12. W dniach 17.11.2018r. i 18.11.2018r. w godzinach 22:00 – 8:00 wejście na teren budynku SCK nie będzie możliwe. Wyjście z budynku będzie możliwe o dowolnej godzinie, jednak bez prawa powrotu.

 13. Za przebieg PPTQ Sealed oraz turnieju modern Golden Ticket odpowiada Wargamer Kielce.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

 15. Wydarzenie jest skierowane do osób, które ukończyły 13 rok życia.

 16. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą brać udział w „Tolaria” jedynie w obecności swojego opiekuna prawnego.

 17. Osoby niepełnoletnie chcące pozostać po godz. 22:00 na terenie wydarzenia, zobowiązane są posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w „Tolaria” wraz z jego kontaktowym numerem telefonu – załącznik nr 1 do Regulaminu.

 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

 19. Zabronione jest wnoszenie na teren Tolaria:

  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;

  • broni pneumatycznej (ASG, paintball);

  • amunicji do wyżej wymienionych;

  • broni białej (z wyjątkiem tzw. larpowej broni bezpiecznej).

 20. Uczestnicy „Tolaria” są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie Starachowickiego Centrum Kultury i wokół terenu obiektu.

 21. Na terenie „Tolaria” obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających.

 22. Na terenie „Tolaria” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku.

 23. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych będą usuwane z terenu Starachowickiego Centrum Kultury i przekazywane Policji.

 24. Każdy uczestnik „Tolaria” zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatora. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorowi Głównemu Tolaria. Jego decyzja jest ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami „Tolaria” organem rozstrzygającym jest Koordynator Główny, a jego decyzja jest ostateczna.

 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Uczestników „Tolaria”. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

 26. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na terenie „Tolaria” nie została uzgodniona z Organizatorem, zostaną z terenu „Tolaria” usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztami już wykonanej reklamy oraz kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

 27. Na terenie „Tolaria” jest możliwy nocleg w sali wyznaczonej przez Organizatora.

 28. W salach oznaczonych jako „Sleep Room” cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00. W tych godzinach w salach będzie gaszone światło. Osoby korzystające z noclegu proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.

 29. Na terenie „Tolaria” zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

 30. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren „Tolaria”. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

 31. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników „Tolaria” (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.

 32. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się w trakcie „Tolaria”.

 33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.