Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 RODO PRZY ROZPOWSZECHNIANIU WIZERUNKU W STARACHOWICKIM CENTRUM KULTURY .

Starachowickie Centrum Kultury 27-200 Starachowice ul.Radomska 21 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

  Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Zieja – tel:.41 274 6525 ,

e-mail: małgorzata.zieja@sck.org.pl , tel:41 274 6525,

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań  podmiotu związanych z realizacją celów kulturalnych ,wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych na stronie internetowej (adres strony ) i facebook

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880),Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 24 maja 2018 poz.1000)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku)jest dobrowolne ,a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu .

                                      Informacja dla uczestników zajęć

Starachowickie Centrum Kultury 27-200 Starachowice ul.Radomska 21 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Zieja – tel:.41 274 6525 ,

e-mail: małgorzata.zieja@sck.org.pl , tel:41 274 6525,                        

 1. Dane osobowe przekazane w przetwarzanie  Administratorowi Danych będą przetwarzane w celu: realizacji zadania publicznego, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą przez w celu promowania podmiotu na stronie internetowej ,faceooku.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa Towarzystwa Ubezpieczeniowe(dotyczy tylko osób korzystających  z ubezpieczenia), Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych( biura podróży organizujące wycieczki);
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa czyli 5 lat;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a podstawą przetwarzania będzie zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 25 październik 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., poz.13, póxn. 123 .)
 • Statut Starachowickiego Centrum Kultury  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor)  zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

Informacja dla klientów

Starachowickie Centrum Kultury jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Zieja – tel:.41 274 6525 ,

e-mail: małgorzata.zieja@sck.org.pl , tel:41 274 6525,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową, archiwizacyjnym, .
 2. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. Starachowickie Centrum Kultury , nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.
Skip to content